Vul uw zoekopdracht in >

Privacy reglement IVT

 

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens hanteert IVT het Privacyreglement.


Dit privacy reglement is aangemeld bij het College bescherming Persoonsgegevens. Al uw rechten zijn in dit
document vastgelegd zoals het recht van kennisneming van de opname van gegevens, het recht om deze
opgenomen gegevens in te zien, het recht om deze gegevens indien nodig te verbeteren, aan te vullen of te
verwijderen.


Algemeen
Persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld voor een uitdrukkelijk omschreven doel en het doel moet
gerechtvaardigd zijn.


Het verwerken van de gegevens mag alleen gebeuren als het verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens
zijn verzameld of verkregen. Hiervoor zijn geen harde regels te geven, maar de volgende factoren zijn hierbij van
belang:

 

 • In hoeverre is het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld verwant aan het doel van de verdereverwerking.
 • De aard van de gegevens (hoe gevoelig zijn de gegevens).
 • De gevolgen van de gegevensverwerking voor de betrokkenen.
 • De manier waarop de gegevens zijn verkregen en de mate waarin passende waarborgen voor de betrokkene zijn genomen.
   

Bovendien mag de verwerking plaatsvinden als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan.

 

 • Degene wiens gegevens worden verwerkt heeft hiervoor toestemming gegeven.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of voor handeling die op verzoek van betrokkenen worden verricht en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van de overeenkomst.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een wettelijke verplichting.
 • De verwerking is noodzakelijk vanwege een vitaal belang van betrokkene.
 • De verwerking is noodzakelijk voor een goede invulling van een publiekrechtelijke taak.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtelijk belang tenzij het belang van de betrokkene zwaarder weegt.

 

Bij IVT
Grondslagen voor het verzamelen van persoonsgegevens zijn:

 

 • Betrokkene moet hebben ingestemd met de verwerking van zijn gegevens
 • Toestemming is gericht op het behalen van het doel


Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Geboortedatum
- Telefoonnummer
- E-mailadres


IVT verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- je te kunnen mailen of bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
- het afhandelen van jouw betaling
- het verzenden van onze nieuwsbrief
- het verzenden van onze nieuwjaarswens
- je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten


Vanzelfsprekend gaan wij zorgvuldig om met jouw gegevens.  

Met het aangaan van een traject bij IVT stemt de klant in met het verzamelen van de voor de uitvoer van het
traject noodzakelijke persoonsgegevens. Hierbij bepaalt de Wet Bescherming Persoonsgegevens dat deze
persoonlijke gegevens alleen mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn aangevraagd en dat ze
alleen onder ogen komen van de mensen voor wie ze zijn bestemd. Praktische invulling hieraan geven wij onder
meer door de papieren dossiers in fysiek afsluitbare ruimten te bewaren (zowel kamers als kasten) en onze
digitale klantenbestanden waar alleen medewerkers van IVT toegang toe hebben. Voorts geeft de wet het recht
aan betrokkene om de opgenomen gegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen en na te
vragen aan wie de gegevens zijn verstrekt. 


IVT bewaart de verzamelde gegevens voor de afgesproken duur van het doel plus twee kalenderjaren, met dien
verstande dat gegevens die vallen onder een wettelijke bewaarplicht in elk geval voor een totale periode van tien
jaar worden bewaard.


IVT verplicht zich tot de geheimhouding van de persoonsgegevens, tenzij een wettelijke voorschrift ons verplicht
om deze persoonsgegevens door te geven. Als om andere redenen dan wettelijk voorschrift gegevens van derden
worden opgevraagd dan zullen deze alleen met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van betrokkenen
worden afgegeven.


IVT verzamelt alleen die gegevens die belangrijk zijn voor het goed doen verlopen van de opdracht. De klant mag
te allen tijde de toekenning intrekken. IVT zorgt ervoor dat de gegevens voldoende en adequaat verwerkt worden
voor het doel en zal alleen gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het beoogde doel. De gegevens die IVT
verwerkt zijn derhalve: niet bovenmatig, toereikend en ter zake dienend.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.