Algemene voorwaarden  IVT

 

Artikel 1  Begripsbepalingen

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder ‘Opdrachtnemer’ IVT, gevestigd te Neede, Hoonteweg 1A en onder ‘Opdrachtgever’ de wederpartij van de opdrachtnemer. 

Artikel 2  Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten door opdrachtnemer aangegaan.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3  Offertes, opdrachten en overeenkomsten

 1. Aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. Opdrachtnemer heeft een maximale bedenktijd van 14 dagen.
 3. Opdrachten en overeenkomsten tot het uitvoeren van werkzaamheden komen tot stand door ondertekening van de offerte/overeenkomst of door schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever.
 4. Indien opdrachtgever een deel van de offerte wenst te aanvaarden, is opdrachtnemer gerechtigd de deelopdracht niet te aanvaarden en/of aanvullende voorwaarden te stellen. Afwijkingen en wijzigingen door opdrachtgever binden opdrachtnemer slechts voor zover deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 5. Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden heeft verstrekt.

 Artikel 4  Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Als onderdeel van de kwaliteitsbewaking en –ondersteuning behoudt opdrachtnemer het recht voor medewerkers van opdrachtnemer, zonder kosten voor de opdrachtgever, als trainee bij uitvoering van de werkzaamheden te laten functioneren.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, kan de opdrachtnemer in overleg en overeengekomen met opdrachtgever bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden.

Artikel 5  Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat er omstandigheden zijn, die een gewijzigde aanpak vergen, dan kunnen afwijkingen van de oorspronkelijke opdracht worden overeengekomen. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer heeft de plicht om dit tijdig te signaleren en de consequenties voor de opdracht en eventuele (meer)kosten te bespreken en schriftelijk vast te leggen.

Artikel 6  Annulering/tussentijdse beëindiging

 1. Annulering/tussentijdse beëindiging dient tot 4 weken voor het begin van de opdracht plaats te vinden. Ongeacht de termijn waarbinnen de opdrachtgever annuleert worden de reeds verrichte voorbereidingsactiviteiten in rekening gebracht.
 2. Bij annulering van deelname aan een training met open inschrijving kan de opdrachtgever de oorspronkelijke deelnemer laten vervangen door een andere medewerker uit zijn organisatie.
 3. Annulering door opdrachtnemer: bij onvoldoende aanmeldingen voor een training met een open inschrijving heeft opdrachtnemer het recht een training te verschuiven of te annuleren.
 4. Indien zich feiten of omstandigheden voordoen, die zich aan haar invloed onttrekken en van dien aard zijn, dat voltooiing van de werkzaamheden in redelijkheid niet gevergd kan worden, heeft opdrachtnemer het recht de werkzaamheden tussentijds te beëindigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.

 Artikel 7   Kosten van annulering/tussentijdse beëindiging 

 1. Annulering van een trainingstraject:
  • Bij annulering tot 28 dagen voor aanvang van het trainingstraject worden geen kosten in rekening gebracht
  • Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van het trainingstraject wordt 20% van het overeengekomen totaaltarief in rekening gebracht
  • Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van het trainingstraject wordt 50% van het overeengekomen totaaltarief in rekening gebracht
  • Bij annulering binnen dan 7 dagen voor aanvang van het overeengekomen totaaltarief wordt geen restitutie verleend.
 2. Annulering/tussentijdse beëindiging van organisatietrajecten:
  • Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de organisatietrajecten wordt 1 dagdeel voorbereidingskosten berekend.

Artikel 8   Tarieven 

 1. Alle tarieven zijn per activiteit benoemd en vastgelegd in de offerte/opdracht/overeenkomst.
 2. Opdrachtnemer is vrijgesteld van BTW- afdracht.

Artikel 9   Betaling 

 1. Tenzij anders overeengekomen dient opdrachtgever facturen binnen 14 dagen na de factuurdatum te voldoen.
 2. Indien niet tijdig wordt betaald, is opdrachtgever in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is. Opdrachtgever is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen.
 3. Alle kosten die opdrachtnemer moet maken om het haar toekomende te innen, komen voor rekening van opdrachtgever.

Opdrachtnemer heeft het recht om zowel voor als na de totstandkoming van een overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen. Dit geldt onder opschorting van de uitvoering door opdrachtnemer van de overeenkomst totdat zekerheid is verschaft en/of (geheel of gedeeltelijke) vooruitbetaling door opdrachtnemer is ontvangen.